Karnal

by Sankage Steno

Sa silid kung saan nakakubli
ang liwanag,

ang ingay ay kulob, ang init
ay tiwalag.

Nilimot ang pakialam sa madlang namasdan.

Kamay ay lumibot sa diwa
kong tigib

ng malay, ng hiya, ng alaalang
mapaniil.

Hinilot ang natitirang gabutil na alinlangan.

Sa pilit na di inutusang
magpursigi,

bumukal ang kaloob-loobang
nagtitimpi.

Pinaubaya ang sarili sa karnal na kalayaan.

Advertisements