Mamatay na sana ang ating pangulo

by Sankage Steno

Hindi na ‘ko madasaling tao, pero kung totoo ngang may diyos, at ang diyos na ito ay mabuti, mapagkalinga at maawain, hihilingin ko sa kanyang mamatay na sana ang ating pangulo.

Bago ninyo ako murahin at pagbantaan, tingnan n’yo muna ang aking kalagayan at suriing mabuti ang aking sinabi.

Unang-una, gutom ako. Maliban sa gutom, puyat din ako at pagod sa trabaho. Kung hindi ako gutom, puyat at pagod, maaaring hindi ko hilingin sa diyos na mamatay na ang ating pangulo. Baka nadadala lang ako ng aking kahinaan sa ngayon kaya ko naiisip ang bagay na ito.

Pangalawa, kung susuriin mong mabuti ang nasa unang talata, malinaw na “hihilingin” ko pa lang naman sa diyos na mamatay na ang pangulo. Sa panghinaharap pa siya at hindi sa pangkasalukuyan. Hindi ko hinihiling sa ngayon na mamatay na siya. Gagawin ko lang iyon sa hinaharap na hindi pa rin tiyak.

Bakit?

Dahil, pangatlo, hindi naman tayo nakasisigurong may diyos nga. Siguro sa paniniwala mo, tunay ang diyos, kaya pwede ko nang hilingin ang kamatayan ng pangulo. Pero hindi ako naniniwala sa diyos, o hindi pa ako kumbinsidong may diyos, kaya hindi totoong kahilingan ko nga ang mamatay ang pangulo.

Pang-apat, kung mapatunayan ngang may diyos, hindi pa rin ibig sabihin noon e hihilingin ko nang mamatay ang pangulo. Nagbigay ako ng kondisyon. Sabi ko, “at ang diyos na ito ay mabuti, mapagkalinga at maawain.” Kung totoong may diyos at siya ay nagtataglay ng mga katangiang nabanggit ko, saka pa lang ako hihiling.

Panlima, kung isa o dalawa lang sa tatlong katangian meron ang diyos, hindi ako hihiling. Kung mabuti siya at mapagkalinga pero hindi maawain, o mabuti at maawain pero hindi mapagkalinga, o mapagkalinga at maawain pero hindi mabuti, o mabuti lang, o mapagkalinga lang, o maawain lang, hindi ko hihilinging mamatay na ang pangulo.

Pang-anim, karapatan kong magpahayag ng damdamin at saloobin. Protektado ako ng konstitusyon.

Pampito, dapat din ninyong tingnan ang konteksto ng aking sinasabi. Kaya ko gustong hilingin ang kamatayan ng pangulo e dahil sa tingin ko ay mas makakabuti iyon sa bansa.

Paano?

Kapag namatay ang pangulo, hahalili ang pangalawang pangulo na sa aking palagay ay mas mahusay sa pamumuno dahil matalino siya, mabuti, matulungin, mapagkalinga lalo na sa mahihirap at, higit sa lahat, hindi bastos at mainitin ang ulo. Mahusay rin siyang makitungo sa iba.

Isa pa, kapag namatay ang pangulo, maiiba ang taktika natin sa war on drugs. Sa halip na patayin ang lahat ng suspek at madamay ang maraming inosente, baka isulong na ang due process at baka rin madagdagan ang mga rehabilitation centers. Mas paiiralin ang batas kaysa dahas.

Panghuli, kapag namatay ang pangulo, mababawasan ang mga panatiko at mga uhaw sa dugong Pilipino. Simula kasi nang tumakbo siya, pumaibabaw bigla ang id ng sambayanan at ibinaon sa lupa ang ating mga ego at superego. Nawala ang ating reason at values, at napalitan ng instinct na lang.

Kaya ko hihilinging mamatay na ang pangulo. Pero sabi ko nga, sa hinaharap pa ito mangyayari. Tandaan, #konteksto.

 

Advertisements